کلاس‌های حضوری سفره ایرانی

کپشن تیتر اصلی را یادداشت کنید.

کلاس الف چیست؟

کلاس الف دارای خصوصیات زیادی است. این کلاس برای گروه ۱ تدارک دیده شده است.

کلاس ب چیست؟

کلاس الف دارای خصوصیات زیادی است. این کلاس برای گروه ۲ تدارک دیده شده است.

کلاس ج چیست؟

کلاس الف دارای خصوصیات زیادی است. این کلاس برای گروه ۳ تدارک دیده شده است.

 کلاس‌های آموزشی سفره ایرانی

تجربیات موفق ۳۰ سال سفره‌ ایرانی

تقویم آموزشی فروردین ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳
۵۶۷۸۹۱۰
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۹۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

کلاسهای فروردین ماه

 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی اردیبهشت ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۲۳۴۵۶۷
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۶۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۳۰۳۱

کلاسهای اردیبهشت ماه

 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی خرداد ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳۴
۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۲۰۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

کلاسهای خرداد ماه

 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی تیر ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱
۳۴۵۶۷۸
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۷۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۱

کلاسهای تیر ماه

 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی مرداد ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳۴۵
۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۱۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۸۲۹۳۰۳۱

کلاسهای مرداد ماه

 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی شهریور ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲
۴۵۶۷۸۹
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۸۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰

کلاسهای شهریور ماه

 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی مهر ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳۴۵۶
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۲۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۹۳۰

کلاسهای مهر ماه

 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی آبان ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳۴
۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۲۰۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۷۲۸۲۹۳۰

کلاسهای آبان ماه

 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی آذر ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲
۴۵۶۷۸۹
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۸۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰

کلاسهای آذر ماه

 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی دی ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۲۳۴۵۶۷
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۶۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۳۰

کلاسهای دی ماه

 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی بهمن ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳۴۵
۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۱۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۸۲۹۳۰

کلاسهای بهمن ماه

 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی اسفند ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳
۵۶۷۸۹۱۰
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۹۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۶۲۷۲۸۲۹

کلاسهای اسفند ماه

 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی فروردین ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳
۵۶۷۸۹۱۰
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۹۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی اردیبهشت ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۲۳۴۵۶۷
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۶۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۳۰۳۱
 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی خرداد ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳۴
۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۲۰۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی تیر ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱
۳۴۵۶۷۸
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۷۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۱
 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی مرداد ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳۴۵
۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۱۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۸۲۹۳۰۳۱
 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی شهریور ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲
۴۵۶۷۸۹
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۸۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی مهر ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳۴۵۶
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۲۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۹۳۰
 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی آبان ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳۴
۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۲۰۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۷۲۸۲۹۳۰
 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی آذر ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲
۴۵۶۷۸۹
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۸۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی دی ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۲۳۴۵۶۷
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۶۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۳۰
 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی بهمن ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳۴۵
۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۱۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۸۲۹۳۰
 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵

تقویم آموزشی اسفند ماه

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبه
۱۲۳
۵۶۷۸۹۱۰
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۹۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۶۲۷۲۸۲۹
 • کلاس ۱
 • کلاس ۲
 • کلاس ۳
 • کلاس ۴
 • کلاس ۵
-۴۰%
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

سوال اول

پاسخ سوال اول

سوال دوم

پاسخ سوال دوم

سوال سوم

پاسخ سوال سوم

به دنبال کلاس آموزشی خاصی هستید؟

اگر به کلاس آموزشی دیگری نیاز دارید، حتما با ما تماس بگیرید. ما شما را خوشحال خواهیم کرد.
با سفره ایرانی تماس بگیرید.